Termikel Online Satış Mağazası
Garanti Şartları


TERMİKEL ÜRÜNLERİ GARANTİ ŞARTLARI  

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.


2. Satıcı/bayi tarafından satış tarihi yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.


3. Kullanım hatalarından ve Kullanım Kılavuzunda yer alan kullanım ve bakım yönergelerine aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme,kırılma, kopma, vs. cam kırılması) dışında malın bütün parçaları garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup
bulunmadığı, yetkili servisin ürüne ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenleyeceği raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir.


4. Ürünlerde kullanılan cam kapak, cam tabla ve cam panel’lerin her hangi bir çarpma, kırma, kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar dışında kullanılmasına karşı,teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan malzeme ayıplarının, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Değiştirilen cam malzemenin tekrar kırılması
durumunda altı aylık süre şartı ve ayıplı olduğu kabul edilmez, ayrıca ücret alınır.


5. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Gerekli tip ve kapasitedeki V-Otomatik sigortaların temini ve tesisi, İç veya dış üniteye kadar getirilmesi gereken yeterli
güçteki elektrik enerjisi besleme hattı donanımının uygun kesitteki kablolar ile hazırlanması, ara tesisatın geçmesi için duvarda açılan delik dışındaki, her türlü kırma, gömme ve dekoratif (sıva, boya vb.) işlemleri, Belediye hudutları dışındaki montaj yol ücreti, cihaz enerji besleme hattı garantiye dahil olmayıp montaj
yapılacak mahalin hazır olarak teslimi gerekir.


6. Yetkili Servis dışındaki şahıs ve firmaların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışına çıkar.


7. İki yıl garanti süresi sonundan başlamak üzere ilave iki yıllık garanti süresi uzatmak ücreti mukabilinde mümkündür.


8. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar ile. Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, depolama ve sevkiyat anındameydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.


9. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.
Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.


10.İş günü: ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.


11.Malın garanti süresi içerisinde kullanım kılavuzunda belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli adı altında ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.


12.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından
belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması, Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Garanti kapsamında olsa dahi, asılsız, yanlış, hatalı servis talebinde bulunulması halinde servis ücreti alınır. Montaj için ikinci sefer randevulu gelinmesine rağmen montaj şartlarında eksiklik olması veya evde bulunmama hallerinde servis ücreti alınır.


13.Satılan malın garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmek satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.


14.Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak yetkili servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla garanti belgesi yerine geçer.


15.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.